Volejbalistka kandiduje na post starostky obce Liptovská Kokava

0

Tato webová stránka byla vytvořena především pro informace o volejbalovém kolektivu seniorů (KSV) Nesovice, ale také o dění v obci Nesovice, bez záměru konkurovat její oficielní stránce.

Díky navázání kontaktů volejbalistů  KSV Nesovice s obdobným kolektivem z Liptovského Hrádku s názvem Senior volejbal klub (SVK), se na této webové stránce začali publikovat články i o tomto volejbalovém subjektu.

Společné mají tito volejbalisté ambice pracovat v komunální politice. V Nesovicích až tři volejbalisté kandidovali ve volbách do obecního zastupitelstva, v Liptovskom Hrádku je jedna, která se odhodlala vstoupit do komunální politiky. Je to Jana Strnisková, která se v  tomto volebním období rozhodla ucházet o post starostky ve své obci Liptovská Kokava (vzdálená od Liptovského Hrádku přibližně 10 km). Na rozdíl od České republiky se na Slovensku starostové obcí a primátoři měst volí přímou volbou.

Volby v České republice do místních zastupitelství proběhly 23. a 24. září 2022 a dva členové z  KSV Nesovice, Vítězslav Reška a Mgr. Michal Kupka, byli zvoleni do obecního zastupitelstva Nesovic.

Volby na Slovensku do místních zastupitelství a volby primátorů a starostů proběhnou 29. 10. 2022.

A právě v těchto volbách se rozhodne, jestli i Jana Strnisková bude úspěšná jako dva volejbalisté z Nesovic.

Jana Strnisková napsala  článek do novin a my  ho zveřejňujeme na této webové stránce v plném znění:

 

Vážení spoluobčania,

uzavrela sa kandidatúra na post starostu a poslancov našej obce. Každý kandidát určite ide do volieb s nejakými predstavami a cieľmi a svojou prácou sa bude snažiť ich realizovať. Starosta bude ten, ktorý to bude manažovať, aby výsledkom bola spokojnosť občanov. Ďakujem všetkým tým, ktorí podporili moju kandidatúru ako nezávislého kandidáta na post starostu obce.

Po 34-ročnom pôsobení vo firme, kde som prešla viacerými pracovnými zaradeniami, aktuálne vykonávam funkciu manažéra správy budov, som sa rozhodla svoje skúsenosti využiť v prospech obce, v ktorej žijem.

Manažovanie chodu obce si vyžaduje veľkú zodpovednosť, odbornosť a skúsenosti. Mojím cieľom nie sú lákavé sľuby, ale zabezpečiť úlohy vzhľadom na reálne možnosti obce, čo bude v súčasnom období zdražovania cien a hlavne cien energií náročné. Pri tomto je veľmi dôležitá vzájomná spolupráca starostu, poslancov, úradu a všetkých organizácií na území obce. Očakávam tiež od poslancov, že prinesú svoje plány a zámery s cieľom dosiahnuť napredovanie a rozvoj obce.

Medzi priority, ktoré by som chcela riešiť a zabezpečiť, je v prvom rade vytvorenie fungujúceho obecného úradu pre všetkých občanov bez obmedzenia stránkových dní, zmeniť prístup pracujúcich mimo obce k informovanosti o dianí v obci – sms notifikácia.

Zabezpečiť dôstojnú starobu občanom zriadením denného stacionára. Pre najmenších vybudovať detské ihrisko s lavičkami. Ako veľkú potrebu vnímam, v prípade možnosti cez Štátny fond rozvoja bývania SR, výstavbu nájomného bytového domu. Určite by bolo vhodné a prospešné zriadiť zberný dvor, zamerať sa na likvidáciu nelegálne uložených odpadov, parkovanie vozidiel na miestnych komunikáciách, obzvlášť v zimných mesiacoch pri ich údržbe. Skvalitniť údržbu miestnych komunikácií, stavebné úpravy chodníkov vrátane dobudovania v priestoroch cintorína. Verejno – prospešné práce zamerať na skultúrnenie prostredia v obci cez priame riadenie týchto prác zodpovedným pracovníkom.

Oblasť kultúry a športu za posledné roky zmenila charakter. Chcela by som vytvoriť priestor pre všetky druhy športu, o ktoré budú mať občania záujem a podporovať ich. V rámci možností pripraviť príležitosti na spoločné stretnutia tak pri zábave, ako aj pri športe. Mám v úmysle podporovať mládežnícke kluby, klub dôchodcov, jednoducho všetko, čo by rozprúdilo spoločenský život v obci. Každý z nás cíti potrebu socializácie – spoločne sa stretávať, rozprávať, riešiť rôzne situácie a zabávať sa. To je relax, ktorý je v dnešnom urýchlenom tempe života veľmi dôležitý.

Popri tom budem sledovať neustále zmeny v legislatíve, výzvy projektov na uchádzanie sa o prostriedky z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Prosím starostlivo zvážte svoju voľbu a dajte svoje hlasy ľuďom, ktorí sú zárukou pre ďalší rozvoj obce.

S úctou

Jana Strnisková

 

 

Spracoval: ER